Vedtægter

§ 1:

Klubbens navn er "Ribe Cycle Club". Klubben har hjemsted i Esbjerg Kommune.

§ 2:

Klubbens formål er at fremme interessen og virket for motionscyklingen i Esbjerg Kommune, samt varetage medlemmernes interesser.

§ 3:

Klubben er medlem ad Danmarks Cykle Union og er undergivet Unionens love og regler.

§ 4:

Som medlem af klubben kan optages personer, der er fyldt 16 og derover.

§ 5:

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt - og skal være indbetalt senest 1. april for det år det vedrører.

For nye medlemmer betales fuldt kontingent for året - også ved medlemsskab efter 1. april.

Stemmeret har alle som har indbetalt kontingent for det regnskabsår som generalforsamlingen vedrører. For nye medlemmer er der stemmeret, hvis ny kontingent er betalt senest 2 hverdage før afvikling af årets generalforsamling.

For medlemmer, som for det nye år måtte have indbetalt kontingent inden generalforsamlingen afvikles, accepteres at kontingentbeløb for året, er det beløb som var gældende for året før.

§ 6:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering via klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail til klubbens medlemmer.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, således at forslagene kan optages på dagsordenen.

Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 7:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse ifølge § 9
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisor suppleant
  9. Eventuelt

§ 8:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden eller den øvrige bestyrelse. Endvidere skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne som ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6, 2. afsnit.

§ 9:

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for en toårig periode, med 2 det ene år og 3 det andet.

Bestyrelsessuppleanter, revisor samt revisorsuppleant er på valg hvert år.

Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

Bestyrelsen kan til enhver tid ind supplere konsulenter i fornødent omfang.

§ 10:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formanden eller næstformanden samt kassereren. Bestyrelsen giver kassereren fuldmagt til klubbens bankkonti.

§ 11:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 20. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Revisoren skal hvert år inden den 1. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12:

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden l4 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de, på denne generalforsamling afgivne stemmer, også er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 13:

 Klubbens ophævelse kan kun ske på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen. For at ophæve klubbens eksistens kræves det, at mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt, og mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for klubbens ophævelse. Ellers indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende. Ved endelig ophævelse af klubben tager generalforsamlingen samtidig stilling til anvendelse af eventuel kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller humanitære formål.

Medlemsantal

110 medlemmer

Bannersponsorer

Kunne dit firma tænke sig at være en del af Ribe Cycle Club - samt hjælpe klubben økonomisk til gennemførelse af nogle af klubbens arrangementer, kan du med en bannersponsoraftale bidrage hertil - læs nærmere HER 

Hoved    /

 

tøjsponsorer

 

 

 

Arrangement sponsorer